Artykuły

Artykuły 13 listopada 2023

Zemła Szymański Adwokaci sp. j.: Specjalizacja w obronie karnych, obejmująca wszystkie etapy postępowania, od przygotowawczego do Sądu Najwyższego.

Artykuły 5 września 2023

Prawa osoby zatrzymanej: informacja o powodach zatrzymania, dostęp do adwokata, pomoc medyczna, ograniczenie czasu zatrzymania do 48 godzin.

Artykuły 30 sierpnia 2023

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu: procedura, terminy i cele stosowania tego środka zapobiegawczego w procesie karnym.

Apelacja 29 sierpnia 2023

Mechanizm apelacji w postępowaniu karnym: prawo do odwołania od wyroku sądu I instancji do sądu okręgowego lub apelacyjnego.

Apelacja 27 lipca 2023

Czas trwania postępowania apelacyjnego w sprawach karnych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie: statystyki z I półrocza 2023, od 1 miesiąca do 8 lat.

Artykuły 19 lipca 2023

Kasacja w postępowaniu karnym: możliwość odwołania od wyroku sądu II instancji do Sądu Najwyższego, analiza i warunki skutecznego złożenia kasacji.

Artykuły 14 lipca 2023

Prawa podejrzanego w postępowaniu karnym: prawo do nieprzyznania się do winy i odmowy składania wyjaśnień bez podawania przyczyny.

Artykuły 14 lipca 2023

Rozprawy karne według art. 348 k.p.k.: zasada szybkiego postępowania vs. rzeczywistość wieloetapowych procesów.

Artykuły 13 lipca 2023

Metody sprawdzania toczącego się postępowania karnego: dostęp do informacji ograniczony do stron postępowania, rola organów ścigania i Prokuratury.

Artykuły 13 lipca 2023

Wyrok sądu w sprawie karnej ogłaszany jest na rozprawie, a niekiedy na posiedzeniu. Każdy może wziąć udział w rozprawie, na którym sąd ogłosi wyrok i poda ustne motywy swojego rozstrzygnięcia.

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin