Sprawa Karna

Artykuły 13 listopada 2023

Zemła Szymański Adwokaci sp. j.: Specjalizacja w obronie karnych, obejmująca wszystkie etapy postępowania, od przygotowawczego do Sądu Najwyższego.

Postępowanie karne 26 września 2023

Sposoby na ustalenie lokalizacji zatrzymanej osoby: kontaktowanie się z organami ścigania, aresztami i zakładami karnymi.

Artykuły 30 sierpnia 2023

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu: procedura, terminy i cele stosowania tego środka zapobiegawczego w procesie karnym.

Apelacja 27 lipca 2023

Czas trwania postępowania apelacyjnego w sprawach karnych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie: statystyki z I półrocza 2023, od 1 miesiąca do 8 lat.

Artykuły 14 lipca 2023

Prawa podejrzanego w postępowaniu karnym: prawo do nieprzyznania się do winy i odmowy składania wyjaśnień bez podawania przyczyny.

Artykuły 13 lipca 2023

Metody sprawdzania toczącego się postępowania karnego: dostęp do informacji ograniczony do stron postępowania, rola organów ścigania i Prokuratury.

Artykuły 13 lipca 2023

Wyrok sądu w sprawie karnej ogłaszany jest na rozprawie, a niekiedy na posiedzeniu. Każdy może wziąć udział w rozprawie, na którym sąd ogłosi wyrok i poda ustne motywy swojego rozstrzygnięcia.

Artykuły 12 lipca 2023

Czas trwania statusu podejrzanego w postępowaniu karnym: analiza prawna dotycząca limitów czasowych i warunków zmiany statusu.

Artykuły 4 lipca 2023

Okres przedawnienia w ściganiu przestępstw, przestępstw skarbowych, wykroczeń i wykroczeń skarbowych: granice czasowe i ich skutki prawne.

Artykuły 4 lipca 2023

Obowiązek zeznań świadka w postępowaniu karnym: warunki, kiedy świadek może odmówić zeznań lub nie odpowiedzieć na pytania.

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin